O čom bola mimoriadna schôdza 23.9.2021

Na celej schôdzi sa jednalo o jednom bode – výmena starých plechových dverí za nové. Pre všetkých tých ktorí sa tejto schôdze nezúčastnili, respektíve nie celkom rozumejú stavebnému zákonu to skúsime tak trochu poľudštiť.

Stavebný zákon pozná viacero foriem stavebného povoľovania, avšak na prípad výmeny plechových dverí za plechové dvere sa vzťahujú nasledovné :
1) Udržiavacie práce ktoré nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu.
2) Udržiavacie práce ktoré môžu ovplyvniť mimo iné požiarne riešenie stavby a vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu

Prvá alternatíva – V zmysle § 139b odsek 16 písmeno b) sa na výmenu starých nefunkčných škaredých dverí za nové dvere pozerá stavebný zákon ako na udržiavacie práce nevyžadujúce ohlásenie stavebnému úradu, nakoľko sa nemení účel miestností. Z tohto predpokladu sme všetci vychádzali a teda sme my a aj SK Progres konali v súlade so zákonom a nebolo potrebné nič riešiť.

Druhá alternatíva – Pán Ing. L. J. podal podnet na Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadal o prešetrenie, či pri výmene starých plechových dverí bez požiarnej odolnosti môžu byť osadené nové dvere bez požiarnej odolnosti ( rovnaké ako pôvodné ). Tento podnet je v súlade so zákonom, nakoľko pán Ing. L. J. si chce overiť či sme nemali podať stavebnému úradu ohlásenie, že výmenu ideme robiť. Bolo by nutné vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je projekt požiarnej ochrany.

Kameň úrazu je spomínaný projekt požiarnej ochrany a to že p. Ing L. J. podal podnet na nesprávny úrad a až po výmene dverí. Hasičský záchranný útvar sa totiž k ohláseniam zo zákona nevyjadruje, ale nakoľko bol podnet podaný tam, stavebný úrad žiada jeho vyjadrenie. Z tohto kruhu nie je cesta von. Takže teraz čakáme čo bude.

V každom prípade sa s najvyššou pravdepodobnosťou jedná asi o prvý takýto podnet na celom Slovensku, kde sa očakáva že bytový dom kolaudovaný v roku 1982 by mal spĺňať požiadavky platné o 40 neskôr. My teda vytvoríme precedens.

Možných výsledkov je niekoľko.

Ak bude platná prvá alternatíva, nič sa nedeje. Len sa potvrdí že bolo konané v zmysle zákona.

Ak bude platná druhá alternatíva, pán Ing L. J. má pravdu a porušili sme zákon. Budeme musieť postupovať v zmysle pokynov stavebného úradu. Ako stavebný úrad rozhodne, a čo všetko to pre nás bude znamenať dnes netuší nikto. Ak bude postupovať v zmysle dnešnej legislatívy tak je pravdepodobné, že si každý bude musieť kúpiť nové bytové dvere s požiarnou odolnosťou (cena min. 1.000€ / kus, na celý dom je to min. 100.000 € ). Vo fonde toľko peňazí nie je, takže si to zaplatíme každý zo svojho. Tiež je možné, že bude treba urobiť ďalšie stavebné úpravy, ktorých cena sa nedá odhadnúť. Úprava výšky nájomného by v tomto prípade bola nevyhnutná.

No a posledným bodom bolo že pani / slečna JUDr. B. J. napadla cenu za nové dvere, spochybnila že sú vyrábané na mieru a obvinila SK Progres z toho že neoprávnene nakladá s našimi prostriedkami. Tiež chcela odpovede na otázky ohľadom požiarnej odolnosti dverí v prízemí a ďalšie otázky ktoré adresovala na SK Progres. K tejto téme sa ťažšie vyjadruje, nakoľko komunikácia prebiehala priamo medzi pani / slečnou JUDr. B. J. a správcovskou kanceláriou SK Progres.

Zvyšok je v zápise zo schôdze.